Wniosek


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Finando Daniel Kaczmarczyk zwanego dalej Finando z siedzibą w Szczecinie oraz podmioty współpracujące z Finando , w szczególności banki, pozabankowe podmioty udzielające pożyczek oraz towarzystwa ubezpieczeniowe ˙ i leasingowe, w celu realizacji działań informacyjnych, handlowych, marketingowych i statystycznych realizowanych przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych zgodnie z art. 172 ustawy o prawie telekomunikacyjnym z dnia 16 lipca 2004 roku (Dz.U. z 2014 ´ poz.243). Jednocześnie wyrażam zgodę na przesyłanie do mnie przez Finando lub na zlecenie Finando , a także przez podmioty współpracujące z Finando, informacji i ofert handlowych drogą mailową oraz sms, a także przekazywania ich bezpośrednio w rozmowie telefonicznej. W celu oceny mojej zdolności kredytowej oraz przygotowania odpowiedniej dla mnie oferty kredytowej, finansowej lub handlowej, udzielam pełnomocnictwa dla Finando oraz dla podmiotów współpracujących z Finando do wystąpienia w moim imieniu do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie o udostępnienie informacji dotyczących mojej osoby, w tym informacji stanowiących tajemnicę bankową oraz do złożenia w moim imieniu o świadczenia dotyczącego przetwarzania w tym celu przez BIK moich danych. ˙ Na podstawie art. 24 ust.1 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. 2014 r. poz. 1015) oraz na podstawie art. 105 ust. 4a. i 4a1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (Dz. U. 2015 r. poz. 128) w związku z art. 13 ustawy o udost ępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, upoważniam podmioty współpracujące z Finando do pozyskania z Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A., Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A., Rejestru Dłużników ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A. i Krajowego Biura Informacji Gospodarczej S.A ˙ dotyczących mnie informacji gospodarczych w celu oceny ryzyka kredytowego oraz do pozyskania za pośrednictwem BIG InfoMonitor danych gospodarczych z Biura Informacji Kredytowej S.A. i Związku Banków Polskich dotyczących mojego wymagalnego od co najmniej 60 dni zadłużenia wobec banków lub instytucji upoważnionych do udzielania kredytów, przekraczającego 200 złotych (dwieście złotych) lub braku danych o takim zadłużeniu. Oświadczam, że jestem świadoma/y przysługujących mi praw, wynikających z przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2015 poz. 2135). Oświadczam również, że poinformowano mnie o tym, że podanie moich danych osobowych jest dobrowolne oraz o przysługującym mi prawie wglądu do danych, prawie ich poprawiania, a także prawie sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawie żądania ich usunięcia.